Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89)

0
1291
Theo Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89),  các học viên trúng tuyển và học tập trình độ tiến sĩ ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Trà Vinh (số thứ tự 58 trong QĐ 1667) được hưởng các quyền lợi như sau:
– Đối tượng tham gia đề án: giảng viên cơ hữu hay giảng viên nguồn của các cơ sở đào tạo, được cơ sở đào tạo cử đi học.
– Quyền lợi của người học thuộc đề án:
+ Được cấp kinh phí hỗ trợ của đề án: phí nộp cho cơ sở đào tạo, phí hỗ trợ học tập nghiên cứu.
+ Được hỗ trợ chi phí tham dự hội thảo, hội nghị ở nước ngoài hoặc thực tập ở nước ngoài tối đa 03 tháng