Bằng khen Trường Đại học Trà Vinh đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai Quyết định số 1665/QĐ TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án ” Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

0
27