Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc hoạt động lại khám chữa bệnh ngoài giờ

0
2508