Chính trị học (7310201)

Chính trị học (7310201)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về khoa học quản lý; kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình chính trị, môi trường chính trị và các yếu tố có liên quan đến sự vận động và các quan hệ chính trị – xã hội trong nước và trên thế giới hiện nay

Trên cơ sở đó, vận dụng vào việc phân tích, lí giải về những vấn đề chính trị đặt ra trong thực tiễn nước ta hiện nay. Phân tích, đánh giá những mô hình, thể chế chính trị trên thế giới và ở nước ta, góp phần hình thành tư duy đổi mới về chính trị phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở (bao gồm tất cả các cơ quan khối Đảng, Nhà nước)

Làm công tác tham mưu trong việc xây dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Tham gia phân tích, tổng hợp, đánh giá phục vụ cho công tác sơ, tổng kết việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước đối với từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội

Thực hiện công tác nghiên cứu tổng kết công tác lí luận và thực tiễn ở các cơ quan làm công tác lí luận, công tác tư tưởng, văn hóa từ tỉnh đến cơ sở

Tham gia giảng dạy những môn học chuyên ngành, những môn học có liên quan tại các trường chính trị, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông trung học, trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện, thị xã

Các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế từ tỉnh đến cơ sở

Tham gia phân tích đánh giá môi trường chính trị, kinh tế – xã hội tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh và hạn chế rủi ro trong hoạt động

Tham mưu cho lãnh đạo các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thiết kế, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của địa phương; phù hợp với đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các tổ chức, đơn vị kinh tế.