Công tác xã hội (7760101)

Công tác xã hội (7760101)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh), D66 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, kỹ năng về an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội hòa nhập với cuộc sống cộng đồng

Kết nối các tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm phát triển cộng đồng

Năng lực xây dựng, quản lý và điều hành các dự án về công tác xã hội

Năng lực vận động, tiếp nhận tài trợ, kết nối dịch vụ

Năng lực tham vấn, hỗ trợ tâm lý trong các lĩnh vực của công tác xã hội.

Cơ hội việc làm

Làm công tác xã hội trong bệnh viện, trường học

Làm việc tại Phòng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc các trung tâm, cơ sở xã hội từ địa phương đến trung ương

Thực hiện dự án phát triển xã hội, cộng đồng trong các tổ chức phi chính phủ hoặc tự thành lập các Trung tâm cung cấp các dịch vụ công tác xã hội

Làm việc tại các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp

Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng về các ngành/chuyên ngành: công tác xã hội, xã hội học.