HỘI THẢO ĐÀO TẠO HỢP TÁC DOANH NGHIỆP (CO-OP) NĂM 2021

0
412

HỘI THẢO ĐÀO TẠO HỢP TÁC DOANH NGHIỆP (CO-OP) NĂM 2021

Chủ đề: Nâng cao hiệu quả và tăng cường mở rộng Chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp (Co-op) giai đoạn 2021-2025

Link trang thông tin hội thảo: https://tlc.tvu.edu.vn/hoi-thao-co-op-2021