Công nghệ Thực phẩm (7540101)

Công nghệ Thực phẩm (7540101)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức, kỹ năng về công nghệ bảo quản và chế biến nông – thuỷ sản và thực phẩm

Phát triển sản phẩm mới và xử lí các vấn đề trong sản xuất thực phẩm công nghiệp như: vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra, quản lí chất lượng thực phẩm.

Kỹ năng sử dụng thành thạo, an toàn các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong lĩnh vực chuyên môn

Vận hành hệ thống quản lí chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm

Kỹ năng tư vấn về dinh dưỡng

Kỹ năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

Cơ hội việc làm

Quản đốc sản xuất hoặc điều hành sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp

Chuyên viên kỹ thuật bảo quản và chế biến nông – thủy sản và thực phẩm

Chuyên viên quản lí chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lí nguyên liệu và thành phẩm

Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng

Kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lí

Tự tổ chức điều hành, quản lý doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh công nghệ thực phẩm.