Quản lý Tài nguyên và Môi trường (7850101)

Quản lý Tài nguyên và Môi trường (7850101)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B02 (Toán, Sinh học, Địa lý), B08 (Toán, Sinh học, Anh văn)

Kỹ năng nghề nghiệp

Quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững

Quản lý, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, sức khỏe, an toàn, vệ sinh môi

Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Cơ hội việc làm

Chuyên viên quản lý môi trường các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; quản lý về sức khỏe, an toàn và vệ sinh môi trường

Chuyên viên các công ty tư vấn, dịch vụ về xây dựng và lập báo cáo môi trường

Nghiên cứu viên các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học

Chuyên viên các sở ban ngành như: Sở tài nguyên và môi trường, Sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố, Phòng tài nguyên và môi trường các quận, huyện.