Ngôn ngữ Anh (7220201)

Ngôn ngữ Anh (7220201)
Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), DH1 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn)

Kỹ năng nghề nghiệp

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh trong bối cảnh giao tiếp quốc tế; vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và tư duy sáng tạo vào môi trường giao tiếp thực tế

Tiếp nhận và trình bày thuyết phục ý tưởng trong môi trường học thuật, công sở và giao tiếp xã hội

Có năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ C1 của khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR) về kiến thức và khả năng phân tích

Tổng hợp và bình luận văn chương, báo chí, dịch thuật. Nắm vững quy trình phản biện trong học thuật để vận dụng sức sáng tạo, phát huy sở trường ngôn ngữ trong lĩnh vực chuyên sâu hoặc học tiếp bậc cao học

Hiểu biết nguyên tắc và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, dịch và phê bình dịch thuật; đủ khả năng tự nghiên cứu. Sinh viên được chọn ngoại ngữ hai gồm Pháp, Hoa, và Hàn.         

Cơ hội việc làm

Sinh viên đủ năng lực đảm nhận các vị trí trong công nghiệp tiếp thị và truyền thông như biên tập viên (viết và biên tập tin Anh – Việt), hoặc tự mở doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực dịch thuật, biên tập sách, tư vấn ngôn ngữ

Làm biên phiên dịch trong các lĩnh vực báo chí, du lịch, thương mại, quan hệ quốc tế và văn chương

Giáo viên Anh ngữ và học tiếp bậc cao hơn các ngành thuộc khoa học xã hội và nhân văn.