Phim Trường Đại học Trà Vinh


Đại học Trà Vinh 15 năm phát triển

Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh (5/2022)

Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh – Tiếng Anh(7/2022)

Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh – Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Khmer) – 8/2022

Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh – Tiếng Anh (phụ đề Hàn) – 8/2022

Giới thiệu Trường Đại học Trà Vinh – Tiếng Anh (phụ đề Nhật) – 12/2019