Quản lý nhà nước (7310205)

Quản lý nhà nước (7310205)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng tư duy, phân tích và tổng hợp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lí nhà nước

Năng lực tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo hoạch định mục tiêu và tổ chức thực hiện có hiệu quả; các giải pháp khả thi nhằm xử lí các tình huống phát sinh trong hoạt động quản lí Nhà nước

Năng lực nghiên cứu độc lập các vấn đề lí luận và thực tiễn quản lí nhà nước; ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lí nhà nước, hướng đến mô hình nhà nước phục vụ.    

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư

Quản lí, trợ lí tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư

Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu quản lí nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị

Cán bộ giảng dạy tại các viện, trường, trung tâm.