Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge giữa Trường Đại học Trà Vinh và Tổng Hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

0
48

Download: Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge giữa Trường Đại học Trà Vinh và Tổng Hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge