Sư phạm ngữ văn (7140217)

Sư phạm ngữ văn (7140217)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học Ngữ văn nói riêng

Kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông

Kỹ năng lập kế hoạch dạy học, soạn giáo án theo hướng đổi mới, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các hoạt động trải nghiệm, công tác chủ nhiệm và giáo dục, quản lý phù hợp với đặc điểm học sinh

Kỹ năng thực hiện những đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục

Cơ hội việc làm

Giảng dạy ngữ văn tại các trường cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học

Làm việc tại các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản

Theo dõi và quản lý các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ…

Làm công tác văn phòng, công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể, chính trị xã hội.