Sư phạm tiếng Khmer (7140226)

Sư phạm tiếng Khmer (7140226)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C20 (Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Sử dụng thành thạo tiếng Khmer trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ

Vận dụng tốt các kiến thức lý luận văn học và văn hóa Khmer vào giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ

Vận dụng tốt các kiến thức về chương trình, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá vào giảng dạy Tiếng Khmer

Vận dụng hiệu quả các kiến thức về môi trường giáo dục, về người học để xây dựng môi trường học tập Tiếng Khmer tích cực, năng động, sáng tạo

Thiết kế nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa Khmer

Sử dụng tốt kiến thức tin học và ngoại ngữ vào thiết kế giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ

Yêu nghề, có trách nhiệm và tác phong sư phạm chuẩn mực, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

Có năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm

Giảng dạy Tiếng Khmer tại các trường phổ thông dân tộc nội trú cũng như các cơ sở giáo dục khác có giảng dạy môn Tiếng Khmer

Làm công tác văn phòng, công tác nghiên cứu, quản lý ở các trường; các viện nghiên cứu; các phòng, ban thuộc Sở, cũng như các cơ quan của Bộ và Nhà nước có yêu cầu sử dụng tiếng Khmer

Làm chuyên viên, nhà báo; làm quản lý trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản

Làm công tác biên, phiên dịch tiếng Khmer cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.