Thông báo Cuộc thi “Ý tưởng Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật” lần I năm 2023

0
105

 

Tải về Đề cương và phiếu đăng ký:

https://www.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/05/DE-CUONG-NGHIEN-CUU.pdf https://www.tvu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/05/PHIEU-DANG-KY.pdf