Thông báo thời gian huấn luyện lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

0
102