Thông báo về việc xét tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu tại các huyện (30a) vào đại học năm 2019

0
1852
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số: /TB-ĐHTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTrà Vinh, ngày tháng năm 2019

 

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu tại các huyện (30a)
vào đại học năm 2019

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế “Tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học”;

 Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

 Căn cứ Công văn số 796/BGDĐ-GDĐH ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019,

 Trường Đại học Trà Vinh thông báo xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện 30a với nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2019 có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (xem: Danh mục các huyện nghèo, biên giới và hải đảo).

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

– Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2019 được đăng ký để xét tuyển thẳng vào đại học đối với tất cả các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường (xem: Danh mục ngành đào tạo).

– Kết quả ba năm học THPT:

 + Đối với các ngành đại học: Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược và Sư phạm: kết quả học lực đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả hạnh kiểm đạt loại tốt.

 + Đối với các ngành đại học còn lại: kết quả học lực đạt từ loại trung bình trở lên và kết quả hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên.

III. TIỂU CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO HỌC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021

Sau khi nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm và đạt kết quả như sau:

1. Đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược và Sư phạm:

– Điểm rèn luyện cả năm đạt loại tốt trở lên.

– Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 8,0 trở lên.

2.  Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Điều dưỡng, Y tế công cộng:

– Điểm rèn luyện cả năm đạt loại tốt trở lên.

– Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 7,0 trở lên.

3. Các ngành đại học còn lại:

– Điểm rèn luyện cả năm đạt loại khá trở lên.

– Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 5,0 trở lên.

IV. HỌC PHÍ

Học phí cho 1 năm bổ sung kiến thức: 10.000.000đ/năm học hoặc 5.000.000đ/học kỳ.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

  – Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019.

 – Sở GDĐT gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng kèm theo danh sách tổng hợp (Xem: Mẫu danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2019) về Trường Đại học Trà Vinh; đồng thời gửi danh sách tổng hợp bằng file qua địa chỉ email (khangvh@tvu.edu.vn) trước ngày 01/6/2019.

  * Hồ sơ gồm có:

 – Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Xem: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm 2019
);

 – Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT;

 – Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

 – Hai ảnh 4 x 6 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);

 – Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

  * Lệ phí:

 – Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000 đ/thí sinh.

 – Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển cho Trường Đại học Trà Vinh 10.000 đ/thí sinh khi gửi hồ sơ của thí sinh về trường.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG:

Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 15/7/2019.

– Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại Trường Đại học Trà Vinh trước ngày 23/7/2019.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

  1. Ông Võ Hoàng Khâng, điện thoại: 0977 922 521, email: khangvh@tvu.edu.vn.
  2. Ông Thạch Chane So Khum, điện thoại: 0375 080 875, email: sokhumthach@tvu.edu.vn.

  Địa chỉ: Trường Đại học Trà Vinh, số 126 – Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nơi nhận:

  • Vụ Giáo dục Đại học (để b/c);
  • Ban Giám hiệu;
  • Sở GD&ĐT các tỉnh;
  • Các đơn vị trực thuộc;
  • Thí sinh;
  • Niêm yết, đăng website;
  • Lưu: VT, DBĐH, KT.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here