THVL – Chuyển đổi số: Đại học Trà Vinh áp dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo kỹ năng mềm trong giảng dạy (5/2023)

0
62

THVL – Chuyển đổi số: Đại học Trà Vinh áp dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo kỹ năng mềm trong giảng dạy (5/2023)

Nguồn: Chương trình Chuyển đổi số: Thúc đẩy chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đài THVL (Link nguồn: https://youtu.be/DyaFvK4sa5o)