Y tế công cộng (7720701)

Y tế công cộng (7720701)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Kỹ năng nghề nghiệp

Nghiên cứu các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng. Các vấn đề sức khỏe của cộng đồng, đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp

Kỹ năng phát hiện sớm bệnh dịch, tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng

Theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình sức khỏe

Kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng, lối sống và hành vi có lợi cho sức khỏe.   

Cơ hội việc làm

Làm việc ở các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế

Làm việc tại các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện, trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh

Chuyên viên trong các viện nghiên cứu y dược, y sinh, công nghệ y dược, các cơ quan quản lí y tế, các tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.