Giáo dục tiểu học (7140202)

Giáo dục tiểu học (7140202)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị kiến thức, phương pháp dạy học tiểu học; kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực học sinh tiểu học

Kỹ năng lập kế hoạch dạy học, soạn giáo án theo hướng đổi mới

Tổ chức các các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các hoạt động trải nghiệm, công tác chủ nhiệm và giáo dục, quản lý phù hợp với đặc điểm học sinh

Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục

Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các trường tiểu học, các trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập và các cơ sở giáo dục tiểu học có nhu cầu đặc biệt khác

Ngoài ra, giảng dạy ở các khoa sư phạm, giáo dục tiểu học tại các trường trung học sư phạm hay cao đẳng sư phạm.