Bộ Giáo dục và Đào tạo – Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/5/2022)

0
327

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2022).

Nguồn: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=7913

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

4-ds-ctdt-duoc-cong-nhan-dat-tccl-3152022.pdf