Phiên họp thứ mười Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh

0
1517

(TVU) – Sáng ngày 06/4, Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh tổ chức phiên họp lần thứ mười nhiệm kỳ 2021 – 2025 dưới sự chủ trì của GS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường. Phiên họp thông qua nhiều nội dung quan trọng về chiến lược phát triển Trường Đại học Trà Vinh.

Tham gia phiên họp có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, các thành viên Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Hội đồng Tư vấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Tiết Khánh cho biết: Đây là phiên họp đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ sau kỳ họp lần thứ chín, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường.

Tại phiên họp, các ban chuyên môn thuộc Hội đồng Trường thông qua Báo cáo thực hiện các quyết định của Hội đồng trường và kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng trường sau kỳ họp lần thứ chín.

Ban Giám hiệu Trường thông qua các tờ trình: Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh thay thế Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh.

Tờ trình về việc phê duyệt Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc thay thế Quyết định số 5514/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Trà Vinh trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Tờ trình về việc sửa đổi Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý của Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc thông qua Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2030 tại Trường Đại học Trà Vinh.

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học thuộc Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc xin chủ trương thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và  Khởi nghiệp thuộc Đoàn trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng Đề án phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn cho các Trường chuyên môn thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Ban Giám hiệu báo cáo trước Hội đồng Trường việc thực hiện các chỉ tiêu (OKR) năm 2023 và xây dựng các chỉ tiêu (OKR) năm 2024; Báo cáo phương hướng tuyển sinh và liên kết đào tạo đại học, sau đại học năm 2024; Báo cáo rà soát kế hoạch trung hạn về đầu tư, mua sắm của Nhà trường; Báo cáo thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác viên chức năm 2024 và báo cáo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Văn phòng Hội đồng trường thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập Tổ Giám sát chuyên đề năm 2024; Dự thảo ban hành quy định tạm thời Quy trình về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh; Đề xuất kỳ họp tiếp theo các ban Hội đồng trường triển khai kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm 2024.

Trong phiên thảo luận, các thành viên Hội đồng trường tập trung ý kiến về đề án thành lập Trung tâm/Viện Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo thuộc Trường Đại học Trà Vinh; xây dựng đề án mang tính bao quát toàn diện về phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn cho 03 Trường chuyên môn; bổ sung, chi tiết hóa các điều trong Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Trà Vinh; điều chỉnh, bổ sung danh mục các vị trí việc làm trong đề án vị trí việc làm của Trường; các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; phân tích, điều chỉnh các chỉ số OKR theo hướng khả thi; các giải pháp cho công tác tuyển sinh,…

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, các thành viên Hội đồng trường và đại biểu, các thành viên biểu quyết đồng ý chủ trương thực hiện một số nội dung theo tờ trình và thống nhất thông qua các báo cáo của Ban Giám hiệu, đồng thời các bộ phận chuyên môn, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu rà soát, bổ sung các quy trình, hệ thống văn bản và hoàn thiện theo quy định.

Kết luận phiên họp, GS.TS Phạm Tiết Khánh đánh giá cao kết quả phiên họp, ghi nhận những đóng góp ý kiến của các thành viên, đồng thời đề nghị các ban chuyên môn thẩm định những nội dung liên quan các tờ trình của Ban Giám hiệu, phối hợp, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các nội dung đóng góp tại phiên họp trình Hội đồng trường xem xét, phê duyệt.

Hoàng Nam

TS-ĐL